ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านโคกหารได้เปิดทำการสอนมาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๙๕  โดยนายนิคม   จีนหนู เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง พร้อมนายเคลื่อน พรหมชัยศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗  ตำบลสินปุน  อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  (ปัจจุบันเป็นตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม)  ได้นำราษฎรร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ติดกับคลองบางพลอง หมู่ที่ ๗ ตำบลสินปุน อำเภอคลองท่อม

นายเริ่ม  บุญทอง  เป็นครูใหญ่คนแรก มีนายนิคม  จีนหนู เป็นครูสายผู้สอน  ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายมาตั้งที่สำนักสงฆ์โคกโพธิ์  (ปัจจุบันคือวัดโพธิ์พัฒนา) หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ได้รับเงินงบประมาณจากเงินวาตภัยในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร แบบ ป.๑ ก ขนาด ๒ ห้องเรียน หลังคามุงด้วยสังกะสี  พื้นดิน ฝากระดาน

ปัจจุบันมีอาคารเรียน  ๔ หลัง คือ อาคารเรียนแบบ ป.๑ ก  ๔  ห้องเรียน ๒ หลัง อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  ๖ ห้องเรียน ๑ หลัง    และอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙   ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง  มีอาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง   มีบ้านพักครู 3 หลัง   มีส้วม ๓ หลัง และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔  ทางคณะครูได้สมทบทุนจัดสร้างบ้านพักครูเพิ่มอีก ๓ หลัง โดยใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โรงอาหาร ๑ หลัง   ซึ่งได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจใช้ตามความต้องการของท้องถิ่นระดับประถมศึกษา  และโรงจอดรถ ๑ หลัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะครูและชุมชน