การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 โครงสร้างองค์กร  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่  
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      การประชาสัมพันธ์  
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network 
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     การดำเนินงาน
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

     การปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     การให้บริการ
O15 ข้อมูลหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
O18 E-Service  

     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 แนวปฏิบัติการจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O28 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     นโยบาย No Gift Policy
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
O32 การสร้างนวัตกรรมวัฒนา No Gift Policy
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่นงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

     แผนป้องกันการทุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
O37 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

      มาตรการเริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน