จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกหาร
ฉบับที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
    วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566
    โรงเรียนบ้านโคกหาร ร่วมด้วยโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง ได้รับการสนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2566 ณ วัดโพธิ์พัมนา (วัดโคกหาร) โดยพระวิทยากร เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน