จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2567

“โครงการสุขาดี มีความสุข”

โรงเรียนบ้านโคกหาร นำโดย นางธัญชนก บุญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณท่านรองสิณีณาฏ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และคณะเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และติดตามโครงการสุขาดีิ มีความสุขของโรงเรียน เกี่ยวกับนโยบายสุขาดีี มีความสุข โดยใช้กระบวนการ 5 ส เพื่อโรงเรียนจะได้มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียน

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827609976051861&set=a.344111087735088