จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกหาร
ฉบับที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
   วันที่ 6 มิถุนายน 2566
      โรงเรียนบ้านโคกหาร จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการปลูกฝัง ให้ผู้เรียนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรู้ถึงประโยชน์ของการใช้สิทธิเลือกตั้ง