จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกหาร
ฉบับที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
    วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566
       โรงเรียนบ้านโคกหาร นำโดย นางธัญชนก  บุญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหาร มอบนโยบายให้คณะครูทุกท่านเยี่ยมบ้านนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครบ 100%
       ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี