จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกหาร
ฉบับที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
   วันที่ 8 มิถุนายน 2566
     โรงเรียนบ้านโคกหาร นำโดย นางธัญชนก  บุญทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงความกตัญญู รำลึกพระคุณครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ณ ห้องประชุมบุญมา โรงเรียนบ้านโคกหาร