จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกหาร

ฉบับที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
   วันที่  13 มิถุนายน 2566
         โรงเรียนบ้านโคกหาร นำโดย นางธัญชนก  บุญทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบุญมา ซึ่งมีวาระการประชุมต่าง ๆ  และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง
         ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้