วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
        โรงเรียนบ้านโคกหาร ขอขอบคุณนางสาวศิวพร จีนหนู ผู้ปกครองของ เด็กชายณภัค สุทธิมาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้