โรงเรียนบ้านโคกหาร ขอแสดงความยินดีกับ นายปรินทร ชัยชิต
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

https://www.facebook.com/photo?fbid=789849693161223&set=a.344111087735088