จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกหาร
ฉบับที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

   โรงเรียนบ้านโคกหาร นำโดย นางธัญชนก บุญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน