โรงเรียนบ้านโคกหาร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล
– การยกย่องเชิดชูเกียรติ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์คนไทยในศตวรรษ 21 กิจกรรม “10000 คุรุชนคนคุณธรรม” ปีการศึกษา 2566 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา และประเภท ครูผู้สอน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
– รางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์ คนดี” ปีการศึกษา 2566 ระดับดีเยี่ยม ประเภท ครูผู้สอน
– รางวัลภาพยนต์สั้นคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 ระดับดีเยี่ยม ประเภท ครูผู้สอน และประเภท นักเรียน
– ประกาศรับรองผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ปีการศึกษา 2566 ระดับ 2 ดาว
มา ณ โอกาสนี้