โรงเรียนบ้านโคกหาร กราบขอบพระคุณ พระปลัดพงษ์นราธร ธมฺมาวุโธ เลขานุการเจ้าคณะตำบลสินปุน ประธานกองทุนนักบุญแห่งขุนเขา เมตตามอบปัจจัย จำนวน 200,000 บาท ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกหาร

https://www.facebook.com/photo/?fbid=767042222108637&set=a.344111087735088